กรมสั่งปรับคูเนียฯ ประวิงค่าสินไหมซ่อมรถลูกค้าล่าช้าเกินจริง


ชงอธิบดีกรมประกันภัยเชือดบริษัท คูเนียประกันภัย แล้ว ให้บริษัทจ่ายสินไหมในส่วนค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์เพราะเหตุซ่อมล่าช้าให้ผู้เสียหาย และเร่งรัดให้บริษัทจัดส่งอะไหล่แก่ลูกค้า พร้อมกันนี้สั่งปรับโทษฐานประวิงค่าสินไหมทดแทน พร้อมปรับอีกกระทงข้อหาจงใจฝ่าฝืนคำสั่ง เบี้ยวไม่ยอมมาพบและชี้แจงกับเจ้าหน้าที่แล้ว

จากกรณี นายบุญเกียรติ สวิทพิชยวงศ์ ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับกรมการประกันภัยถึงกรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7ว-8252 กทม.ของผู้ร้อง ได้เอาประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้กับบริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ได้เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 49 และรถยนต์ได้รับความเสียหาย โดยนำรถเข้าซ่อมแซมที่อู่เอส.เค.ที.คาร์เซ็นเตอร์ ซึ่งปัจจุบันยังดำเนินการซ่อมไม่เสร็จ ทางอู่ฯ ซ่อมนานกว่าความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทไม่จัดส่งอะไหล่ให้แก่ทางอู่ ทำให้ผู้ร้องฯ ไม่สามารถใช้รถยนต์ได้ จึงได้เรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ เนื่องจากการซ่อมที่ล่าช้านั้น

ต่อเรื่องนี้แหล่งข่าวจาก กองนิติการ กรมการประกันภัย เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดว่า หลังกลุ่มคุ้มครองผู้เอาประกันภัย เขต 8 กรมการประกันภัย ได้รับร้องเรียน จึงได้ให้บริษัท คูเนียฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง และเมื่อถึงกำหนดนัดหมายชี้แจงวันที่ 13 มี.ค. 49 บริษัท คูเนียฯ มิได้มาพบและแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงเหตุที่ขาดนัดชี้แจง ซึ่งบริษัทฯ มักมีพฤติกรรมการขาดนัดชี้แจงตามนัดหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง และไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประสานไปยังบริษัทฯ มักจะอ้างว่า บริษัทมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียนเพียงคนเดียว คือ นายมนรักษ์ ไก่แก้ว ทำให้ชี้แจงไม่ทัน ซึ่งข้อกล่าวอ้างของบริษัทฯ มิอาจรับฟังได้ การกระทำของบริษัทในการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 51 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพนักงานเจ้าหน้าที่จึงให้ผู้ร้องฯ ชี้แจงฝ่ายเดียว          
ผู้ร้องฯ ชี้แจงว่า รถยนต์ของผู้ร้องฯ ทะเบียน 7ว.8252 กทม.ได้เอาประกันภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้กับบริษัท คูเนียฯ ตามกรมธรรม์เลขที่ A-4-06-1-013083 ซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 49 โดยนำรถยนต์เข้าซ่อมแซมที่อู่เอส.เค.ที.คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นอู่ฯ ในโครงการของบริษัท การที่อู่ฯ ซ่อมล่าช้า มีสาเหตุมาจากการตรวจสอบความเสียหายที่ล่าช้า การจัดส่งอะไหล่ที่ล่าช้า ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาอะไหล่ให้แก่ทางอู่ฯ และในปัจจุบันรถยนต์ของผู้ร้องฯ ยังขาดอะไหล่อีกบางรายการ โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 50 ทางอู่ฯ แจ้งให้ผู้ร้องฯ นำรถยนต์ออกไปใช้ก่อน โดยขาดอะไหล่อีกบางรายการ ผู้ร้องจึงขอเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ เนื่องจากการซ่อมที่ล่าช้า เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (120 วัน X วันละ 500 บาท) และขอให้ทางกรมการประกันภัยดำเนินการปรับกรณีประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลา ที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ 3 (10), (11) และขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ ที่จงใจฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้มาพบและชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ขณะที่ในเวลาถัดมา บริษัทโดย นายมนรักษ์ ไก่แก้ว ได้ติดต่อประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอนัดหมายชี้แจงในวันที่ 23 มี.ค. 50 โดยชี้แจงว่า บริษัท คูเนียฯ ได้รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ของรถยนต์ดังกล่าวจริง ซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุตามเคลมเลขที่ KIT-05042328 ตามที่รถยนต์ของผู้ร้องฯ เข้าซ่อมแซมที่อู่เอส.เค.ที.คาร์เซ็นเตอร์ บริษัทฯ ยอมรับว่าเป็นอู่ฯ ในโครงการของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ตรวจสอบระยะเวลาการจัดซ่อมแล้ว พบว่า เนื่องจากเกิดปัญหาอะไหล่ท่ออินเตอร์คูเลอร์เทอร์โบไม่มีขายในประเทศ ทำให้ต้องเสียเวลาสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ เป็นเวลาประมาณ 45 วัน และบริษัทยืนยันว่า อะไหล่ท่ออินเตอร์คูเลอร์เทอร์โบดังกล่าว มิได้เกิดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ แต่เกิดจากตัวยางโอลิงก์เสื่อมสภาพเอง เนื่องมาจากมีการติดตั้งระบบแก๊ส ดังนั้น หากผู้ร้องฯ ประสงค์จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการซ่อมที่ล่าช้านั้น ทางบริษัทขอตรวจสอบจำนวนวันที่ได้ทำการซ่อมจริง และจำนวนวันที่ซ่อมล่าช้าตามที่ผู้ร้องฯ เรียกร้อง

ผู้ร้องฯ ชี้แจงว่า ข้อกล่าวอ้างของบริษัทฯ ไม่เป็นความจริง ซึ่งทางอู่ฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ท่ออินเตอร์คูเลอร์เทอร์โบที่บริษัทฯ กล่าวอ้างนั้น เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และทางอู่ฯ ได้เสนอต่อบริษัทฯ ให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าว แต่บริษัทไม่ยินยอมให้เปลี่ยน โดยอ้างว่าไม่เกิดความเสียหาย และเมื่ออู่ฯ ทำการประกอบตัวรถยนต์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทฯ จึงเริ่มสั่งอะไหล่ให้ และตามที่บริษัทฯ อ้างว่าต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศเป็นเวลา 45 วัน ผู้ร้องฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า อะไหล่มีขายในประเทศ แสดงว่าบริษัทฯ ไม่เร่งรีบดำเนินการซ่อมรถยนต์ให้แก่ผู้ร้องฯ

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากเอกสารทั้งสองฝ่ายแล้ว พบว่า ข้อกล่าวอ้างของบริษัทฯ ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากหากอะไหล่ท่ออินเตอร์คูเลอร์เทอร์โบเกิดจากการเสื่อมสภาพของตัวยางในท่อโอลิงก์เอง ซึ่งเกิดจากการติดตั้งระบบแก๊ส มิใช่เกิดจากอุบัติเหตุแล้ว บริษัทฯ สามารถปฎิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวได้ แต่บริษัทกลับยินยอมดำเนินการสั่งอะไหล่ให้แก่อู่ฯ ดังนั้น ย่อมแสดงว่า บริษัทยินยอมรับแล้วว่า ความเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุ และการซ่อมที่ล่าช้านั้น เกิดจากการที่บริษัทไม่เร่งรีบดำเนินการจัดส่งอะไหล่ให้แก่อู่ฯ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีความเห็นให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ เนื่องจากการซ่อมที่ล่าช้าให้แก่ผู้ร้องฯ ซึ่งผู้แทนบริษัทฯ ขอนำความเห็นดังกล่าวเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณา

กระทั่งเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 50 ผู้แทนบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ เนื่องจากการซ่อมที่ล่าช้า เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท และจะเร่งรัดการจัดส่งอะไหล่ที่อยู่ระหว่างการนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ผู้ร้องฯ ชี้แจงว่า ไม่ยินยอมรับข้อเสนอของผู้แทนบริษัทฯ ซึ่งเสนอชดใช้ค่าสินไหมในส่วนของการขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ เนื่องจากการซ่อมที่ล่าช้าต่ำกว่าความเป็นจริง และปัจจุบันยังคงไม่ได้รับอะไหล่ จึงขอให้กรมการประกันภัยดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ และเร่งรัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ เนื่องจากการซ่อมที่ล่าช้า ด้วยความเป็นธรรม พร้อมทั้งเร่งรัดการจัดส่งอะไหล่ให้แก่ทางอู่

แหล่งข่าวจากกรมการประกันภัย กล่าวว่า จากการพิจารณาตามความข้างต้น กลุ่มคุ้มครองผู้เอาประกันภัย เขต 3 พิจารณาแล้ว ได้สรุปความเห็นเสนอมายังอธิบดีกรมการประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า เห็นสมควรส่งเรื่องให้นายทะเบียนมีคำวินิจฉัยให้บริษัท คูเนียฯ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ เนื่องจากการซ่อมที่ล่าช้าให้แก่ผู้ร้อง และดำเนินการปรับประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ ที่จงใจฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้มาพบและชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 51 พร้อมทั้งเร่งรัดการจัดส่งอะไหล่ให้แก่ทางอู่ฯ

http://www.sumret.com

ที่มาของข่าว :: นสพ.เส้นทางนักขาย ฉบับที่ 108 16-31 พ.ค. 2550
จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน :: 1038 ครั้ง
ส่ง Link ให้เพื่อน
E-mail ::   Send Mail